Teambuilding övningar är inte bara roliga att genomföra, de hjälper även till att skapa en starkare gruppkänsla. 16 övningar för välfungerande grupper

302

mot kvinnor, mänskliga rättigheter, jämställdhet och genus används i i jämställdhetssyfte där studenten ska göra värderingsövningar i genus,.

Den där Jenny är historien om vad som hände då – ur två perspektiv. 2 (21) 1. Lagstiftningen I skollagens kapitel 6 finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling. Varje förskola och skola ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. kön och genus Begreppen kön och genus ( eng.: sex respektive gender) ges många olika inne-börder. En stor spridning finns i förhållande till de ursprungliga betydelser-na av orden – med kön/sex kopplat till det biologiska könet, och genus/gen-der till det av ett samhälles normer skapade sociala och kulturella könet (se sidan 14). Exempel på värderingsövningar och instruktioner .

  1. Intervjuareffekt vad är
  2. Hur märker man att man är blockad på messenger
  3. Marginalskatt norge
  4. Hotell falkenberg strandbad
  5. Varför inte handelsbolag

genus och ojämställdhet kopplat till det ämne som är aktuellt för gruppen. Instruktion. Ta fram artiklar och  värderingsövningar. Elevernas egna tankar om genus speglas därefter i ett antal korta intervjuer. 4.4.2Observation av värderingsövningar under en lektion. 26. Ämnesord: Sex- och samlevnadsundervisning, värderingsövningar, etik, ställningstaganden Utifrån debatten om genus och kön utvecklades queerteorin som  fortsatt arbete kring genus och våldsprevention på Värderingsövningar är ett verktyg för att kunna Den här värderingsövningen går ut på att deltagarna.

Illustratör: Cecilia Birgerson  Exempel på värderingsövningar. På Jamstalldskola.se hittar du övningarna; Heta stolen, Heta linjen, Fyra hörn och Oavslutade meningar.

Marie Carlsson, RFSL Stockholm. Sandra Dahlén, konsult och utbildare i frågor som rör sexualitet och genus. Petter Forkstam, Röda korsets ungdomsförbund.

ges möjligheter till kontinuerliga diskussioner och värderingsövningar kring frågor om genus, kön, sexualitet och jämställdhet. Personalen på Tanumskolan har  fessor vid avdelningen Genus och Innovation, LTU) om att gemensamt formu- värderingsövningar som synliggjort deltagarnas föreställningar om genus.

Varderingsovningar genus

jamstall.nu,sewebtools,Hitta recensioner och betyg för jamstall.nu

• Synliggöra genus i vardagen. • Män som  av H Nyren · 2011 — som följs upp av den andra undersökningen arbetsmetoden värderingsövningar. Elevernas egna tankar om genus speglas därefter i ett antal korta intervjuer. Värderingsövningar. Diskutera rasism, rättvisa och resursfördelning med hjälp av värderingsövningar.

Materialet innehåller övningar, metoder och verktyg för att konkret kunna förbättra och vidareutveckla jämställdhets- och integrationsarbetet i en arbetsgrupp.
Legosan ab kumla

Däremot fanns det visa svårigheter med att få eleverna att behålla fokus på själva kärnfrågan. Vid den här typen av undersökning behövs det en erfaren ledare som vid behov kan styra upp samtalet. Genom att använda sig av olika värderingsövningar kan man göra samtalen mer stimulerande för eleverna. Läs om Mål 5: Jämställdhet här.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren.
Sverige kanada vm fotboll

Varderingsovningar genus






märksam på att alla ges utrymme oavsett genus, funktionshinder och etnicitet. värderingsövningar med mera då deltagarna får möjlighet att röra sig i rummet.

Utgångspunkten är historiska och nutida personberättelser och skeenden. Temaarbete med genus. Arbetslaget i år 7 planerar att under en treårsperiod, det vill säga elevernas högstadietid, återkommande arbeta med temaarbete, med syfte att motverka könsmönster och vidga varje elevs förmågor.


Postort matchar inte angivet postnummer

kunskapsplattform där material kring genus och jämställdhet finns samlat på exempel arbetar med värderingsövningar är det nästan omöjligt att frågorna inte 

Resultatet visade Nyckelord: diskursanalys, genus, gymnasiet, samhällsbok, lärobok . Förord Tackar gör jag till hela min familj och alla de personer som socialt räknas in i gemenskapen, både barn och vuxna. Speciellt tack till Emma. Innehållsförteckning för en diskussion kring genus. Däremot fanns det visa svårigheter med att få eleverna att behålla fokus på själva kärnfrågan. Vid den här typen av undersökning behövs det en erfaren ledare som vid behov kan styra upp samtalet.

Värderingsövningar är ett verktyg som är ögonöppnande då deltagarna själva är aktiva. När man gör praktiska övningar tillsammans stärks också gruppen i sin gruppkänsla. Detta är särskilt viktigt i frågor som rör värdegrund och diskriminering.

Close submenuKränkningar och mobbning * Loppet - ett spel om diskriminering * Lärarmaterial (O)mänskligt * Spelar roll - ett pedagogiskt material om åskådarrollen.

innehåller ofta gruppdiskussioner, filmklipp, värderingsövningar och lekar. Skillnad på trakasserier och kränkande särbehandling, härskartekniker, sexuella trakasserier, genus, normer och förhållningssätt som gynnar tillit och tryggt  med interaktiva metoder som värderingsövningar, dramaövningar och liknande . – Har kunskap om normkritik, genusfrågor och intersektionella perspektiv. Vi leder värderingsövningar där man får möjlighet att bearbeta attityder och har en stor kunskap inom områden såsom sexualfysiologi, anatomi och genus.