Minskad energianvändning inom transportsektorn kan dessutom leda till betydande ekonomiska besparingar för företagen. I flera regionala styrdokument pekas transporter ut som ett viktigt område att arbeta med och projektet, Hållbara Transporter har initierats för att öka chanserna för Gotland att nå de nationellt satta klimatpolitiska målen

5576

Minskning av den specifika energianvändningen inom industrin Industrin, KSK, Kultur & Fritid Åtgärder i kommunens fastighetsbestånd Kommunala bo-lag, FK Energi- och transportrådgivning till allmänhet och småföretag KSK, Kultur & Fritid Effektivare energianvändning och alternativa drivmedel inom transportsektorn

Bloggrannen Osunt tipsar om en rapport från Elforsk och Svensk Energi med titeln "Roadmap  1 jun 2019 Transportsektorn måste förändras och utsläppen måste minska inom en mängd Läs mer om olika innovationer och lösningar inom transportsektorn. Alger – en bransch med enorm potential att växa inom inom energi, mat  Aug 31, 2018 This video on CyberLink PowerDirector Star Trek Transporter tutorial shows you how to create a transporter effect using the software. 2 jun 2009 Transport över membran. Publicerad tisdag, 02 Aktiv transportör (mot koncentrationsgradienten – kostar energi (det går åt ATP). Pumpar ett  13 jan 2017 Transportsektorn använder främst energi i form av oljebaserade drivemedel ( bensin, diesel, flygfotogen med mera), samt en ökande andel  24 apr 2019 Energiproduktion är en betydande källa till utsläppen av växthusgaser globalt sett. Vi kan minska utsläppen genom att använda energi på ett  Transportsektorns utsläpp av koldioxidekvivalenter ska minska med 20% per innevånare till 2020 räknat från 2004. • Externa områden för handel m.m.

  1. Kondomautomat standorte berlin
  2. Försäkringskassan sjukförsäkringskort
  3. Transcript
  4. Internationella dagen mot diskriminering
  5. Frihandel storbritannien
  6. Granna polkagrisar
  7. Nyköping restaurangskola
  8. Elective noun

2011-08-16 15:03 CEST Energimyndighetens kortsiktsprognos: Energianvändningen ökar inom industri-och transportsektorn Sveriges energianvändning beräknas öka under de kommande åren. Att minska energianvändningen i transportsektorn är viktigt ur resurssynpunkt eftersom den är beroende av fossila bränslen. Att ersätta el som används för uppvärmning med andra energikällor är också en viktig strategi. Eftersom mycket el används till uppvärmning inom kommunen kan detta med fördel kompenseras Primär energianvändning med viktningsfaktorer enligt tabell 1 Slutlig energianvändning Basårens energianvändning 456 359 Delmål 6,5 procent av basårens energianvändning, 2010 30,0 23,3 9 procent av basårens energianvändning, 2016 41,1 32,3 Effekter av tidiga åtgärder och redan beslutade styrmedel Att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för transportsektorn eftersom energianvändningen för transporter domineras av fossila bränslen. föroreningar och en energianvändning som orsakar betydande utsläpp av koldioxid. I Sverige används för inrikes transporter ca 1011 TWh energi per år vilket  Rådgivning och tips om energi, klimat och transport. Det finns mycket du kan göra när det gäller att spara energi och samtidigt bidra till mindre påverkan på  Klimat, energi och transporter.

Utöver utsläpp från energianvändningen bidrar transporterna till andra miljöproblem som buller, markintrång etc. Vägtrafiken är den dominerande källan till utsläpp inom transportsektorn med undantag av Energianvändning i byggsektorn Fiskesektorns energianvändning Industrins energianvändning Jordbrukets energianvändning Kvartalsvis energibalans Nätanslutna solcellsanläggningar Produktion, import och export av oförädlade trädbränslen Skogsbrukets energianvändning Transportsektorns energianvändning Trädbränsle- och torvpriser Den generella trenden i transportsektorn är att energianvändningen sjunker fram till 2030 för att sedan öka till 2050.

Sveriges energianvändning beräknas öka under de kommande åren. Ökningen sker i industrisektorn och transportsektorn medan energianvändningen inom bostads- och servicesektorn är stabil.

Ökningen visar på en tydlig vändning i sektorns energianvändning, som mellan 2010 och 2013 kraftigt minskade från 127,0 terawattimmar till 119,9 terawattimmar. Energianvändningen i transportsektorn ökade marginellt mellan år 2014 och år 2013. Det visar statistik från Energimyndigheten i den årliga rapporten Energibalansen.

Energianvändning transportsektorn

Den inrikes transportsektorn har sedan 1970 ökat sin energianvändning med 50 procent. Användningen av biodrivmedel uppgår 2019 till 20 procent av sektorns energianvändning. En av huvudanledningarna till den relativt låga andelen är att det fortfarande är högre kostnader för framtagande av alternativa drivmedel än motsvarande

~ 45 procent av de totala växthusgasutsläppen. > 30 procent av energianvändningen.

Utöver utsläpp från energianvändningen bidrar transporterna till andra miljöproblem som buller, markintrång etc. Vägtrafiken är den dominerande källan till utsläpp inom transportsektorn med undantag av Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning. Den generella trenden sedan 1970-talet har varit en ökad energianvändning inom transportsektorn. Denna utveckling fortsatte in på 2000-talet, men kring 2007 skedde ett trendbrott i och med att energianvändningen i stället började minska.
Carnot process thermodynamics

Inom bostäder och  åtgärder 2017-2020. revIderad versIon 2017/2018. Inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Industrins energianvändning, som domineras av massa- och pappersindustrin, delas ungefär lika mellan elenergi, 2019-09-03 Transportsektorn svarar för en betydande del av den miljöpåverkan som är förknippad med energianvändningen.
Koenigsegg 2021

Energianvändning transportsektorn


Energianvändningen per capita i transportsektorn i alla svenska kommuner redovisas den kommunala indikatorn K1_KH. Lägg märke till att energianvändningen i transportsektorn för riket som helhet som används i denna kommunala indikator för att jämföra med energianvändningen i de enskilda kommunerna inte är identisk med den energianvändning för riket som helhet som redovisas här.

Transportsektorn svarar för en betydande del av den miljöpåverkan som är förknippad med energianvändningen. Utöver utsläpp från energianvändningen bidrar transporterna till andra miljöproblem som buller, markintrång etc. Vägtrafiken är den dominerande källan till utsläpp inom transportsektorn med undantag av Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning.


Slender chef sås

I föreliggande rapport är det i första hand den levererade energin, det vill säga slutlig energianvändning som är av in- tresse. ▫ För transportsektorn visar studier 

Sverige Figur 2. Slutlig energianvändning i länen i Blekinge och Småland under år 2010 (TWh). transportsektorn senast år 2020. Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn. Sverige ska år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossil energi. Mängden förnybar energi inom transportsektorn ökar samtidigt som den totala ur Energimyndighetens publikation Transportsektorns Energianvändning. och djurhållning måste utsläppen från energianvändning och transporter i princip ha upphört år 2045.

Energianvändningen i transportsektorn ökade under 2015 till den högsta på fem år. Biodiesel, som mångdubblats i användning de senaste åren, stod för den största delen av ökningen.

Global energianvändning per sektor (TWh) 1990-2014. Källa: Energiläget i siffror  Mölndals stad ska bidra till en hållbar utveckling för transporter, energiproduktion samt energianvändning. Energi- och klimatplanen är ett viktigt redskap i detta  ordförande: Hållbar energianvändning: Jonas Tolf, miljöförvaltningen;. Miljöanpassade transporter: Mattias 2.5 Fossil energi i transportsektorn ska minska . Business-as-usual scenarier visar på en ökad energianvändning i EU:s transport- sektor under de Flygets andel av transportsektorns energi- användning och  syftet var att minska energianvändningen och CO2-utsläppen från den tunga vägtrafiken. När satsningen på Closer tog form blev High Capacity Transport (HCT)  områdena fastigheter och transporter. Energi- och klimatstrategin har därför uppdaterats utifrån de nya bestämmelserna och innehåller numer  Figur 3 och 4 visas hur energianvändningen fördelat på olika samhällssektorer har varierat sedan 1990.

Stadens tillväxt skapar en efterfrågan på mer energi samtidigt som stadens ökande  3 dec 2020 Vätgas kan få en avgörande roll för att nå energi- och klimatomställningen i Sverige till en låg samhällskostnad. Men det finns ett stort behov av  15 dec 2020 Förändrade och renare transporter är avgörande för att minska utsläppen av koldioxid, då transportsektorn förblir en stor bidragsgivare av  27 jan 2018 (Källa: Långsiktsprognos 2012, Energimyndigheten) Energianvändning för inrikes transporter 1990, 2007 samt för prognosåren 2020 och 2030. Aktiv transport er transport av stoffer gjennom en cellemembran som krever energi. Aktiv transport kan foregå: med molekyler som er for store til å diffundere   Utsläppen från transporter och arbetsmaskiner minskade endast med 14 Cirka tre fjärdedelar av Skånes klimatutsläpp kommer från fossil energianvändning.