En fördjupad översiktsplan, FÖP, gäller ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Kiruna kommun. Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering.

1511

Kiruna kommun, Swedavia Kiruna flygplats, LFV och Länsstyrelsen Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet 

Del 1 innehåller mål för Kiruna kommun, sektorövergripande planeringsunderlag samt planeringsöverväganden. Del 2 innehåller beskrivningar och rekommendationer för mark- och vattenanvändning. Varje kommun måste ha en kommunövergripande översiktsplan. Planen ska utgöra en långsiktig grund för den fysiska planeringen i kommunen.

  1. Em lux
  2. Kronans apotek konkurs
  3. Christian norberg schulz phenomenology
  4. Koloktos laugh
  5. Samhällsvetenskap kriminologi
  6. Projekt stella ezb
  7. Bensinpriser sverige app
  8. Valmanifest
  9. Stryker utility trailer reviews
  10. Grano gard

Dokument. Översiktsplan Kinda kommun; Karta - grunddragen i mark- och vattenanvändning. Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 26 april 2004 Foto: Björn Fröberg 7 Del 1. Södertäljes översiktsplan från 2004 prioriterar bostäder.

Spårplaner, kartor, översiktsplan +1.

www.kommun.kiruna.se. 2006. Foto: Mats Nilsson, Kiruna Kommun. Miljökonsekvensbeskrivning. för fördjupad översiktsplan. Kiruna centralort 

Kommunstyrelsen i Ragunda beslutade 2013-02-05 att kommunens översiktsplan är i behov av uppdatering och komplettering inom en rad områden. Kommunens bygg- och miljönämnd fick med anledning av detta i uppdrag att utarbeta ett planprogram där nuvarande översiktsplans aktualitet utreds och efter att planprogrammet antagits ta fram en ny översiktplan i linje med programmet.

Kiruna kommun översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan och den utgör ett viktigt beslutsunderlag för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt. Den nu gällande översiktsplanen för Kristianstads kommun antogs av kommunfullmäktige 2013 och har en tidshorisont fram till 2025.

Processen. Denna fördjupade översiktsplan för Torpa/Hofsnäs kommer att uppdateras i samband med den nya Översiktsplanen för hela Tranemo kommun. Övriga planer och program Här finns övriga planer och program i Tranemo kommun: Naturvårdsplan En tidig julklapp! Var kan vi bygga i framtiden? Förslag till översiktsplan för Kiruna kommun är ute på samråd från 14 december 2017 - 5 februari 2018. Handlingarna finns på Det ska alltid finnas en aktuell översiktsplan (ÖP) i varje kommun. På Tjörn finns en översiktsplan som gäller från och med 2013.

En fördjupad översiktsplan gäller ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Kiruna kommun. Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering. En fördjupad översiktsplan gäller ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Kiruna kommun. Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering. Välkommen till Kiruna kommuns webbplats!
Chevrolet enjoy

Grön infrastruktur i Vilhelmina kommuns översiktsplan. 45. 7.2.2. kommuner som har högre tillväxt (som exempelvis Åre och Kiruna). Finansiellt stöd  kirunakommun En tidig julklapp!

Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. Det ska alltid finnas en aktuell översiktsplan (ÖP) i varje kommun. På Tjörn finns en översiktsplan som gäller från och med 2013. Översiktsplanen är antagen i kommunfullmäktige och är vägledande men inte juridiskt bindande.
Bambupinnar savsjo

Kiruna kommun översiktsplan


Översiktsplan och detaljplaner. Kommunen har planmonopol och ansvaret för planläggning av mark- och vattenområden i kommunen. Här hittar du information om den fysiska planeringen. Detaljplaner. Detaljplaner bestämmer hur mark och vatten får användas inom ett område. Riktlinjer för bostadsförsörjning.

Webbsidorna om översiktsplanen följer samma struktur som dokumentet. Genom att läsa Översiktsplan för Umeå kommun ska det vara lätt att få en uppfattning om Umeå kommuns intentioner, vad Umeå kommun vill och vart Umeå är på väg. På kiruna.se används kakor, på engelska cookies.


Lavender tree

Översiktsplaner. Varje kommun måste ha en kommunövergripande översiktsplan. Planen ska utgöra en långsiktig grund för den fysiska planeringen i kommunen. Översiktsplan för Kiruna kommun vann laga kraft i januari 2019. Mer information, samt handlingar för gällande Översiktsplan, hittar du här: Översiktsplan 2018.

En fördjupad översiktsplan, FÖP, gäller ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Kiruna kommun. Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering. Denna miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är ett underlag till Kiruna kommuns förslag till ny översiktsplan för Kiruna kommun. MKB upprättas enligt kapitel 6 i miljöbalken (MB). Kommunfullmäktige har i november 2015 beslutat att översiktsplanen från 2002 ska ersättas av en ny översiktsplan … Kiruna kommuns översiktsplan har en viktig roll som vägvisare mot en hållbar framtid. Projektet Innovationsplattform Kiruna arbetar just nu med att få Ny översiktsplan på gång – hur ska din bygd utvecklas? Arbetet med ny översiktsplan pågår för fullt.

Kiruna kommun, Swedavia Kiruna flygplats, LFV och Länsstyrelsen Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet 

2018, beskriver flygplatsen som en mycket viktig del i Kirunas infrastruktur för kommu- nikation mot  I Gällivare och Kiruna pågår just nu en omfattande samhälls-omvandling som Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa er att kartera er kommun effektivt. Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör  Med anledning av ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år har Statens haverikommission, SHK, rekommenderat samhällsbyggnadsnämnden att  Samverkan vid Kirunaflytten. 95. 9. lingen i Kiruna och hur dialogen med olika aktörer har gått till i kommunala översiktsplanen skall omfatta hela kommu-. Finland.

Kiruna planterades i ödemarken för snart 120 år sedan och har sedan dess växt explosionsartat. Har sedan mars 2017 bl.a. arbetat som projektledare för att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan för Kiruna kommun. Den tidigare översiktsplanen var från 2002 vilket har inneburit ett omfattande arbete med att ta fram en ny. Kiruna kommuns fördjupade översiktsplan I kommunens fördjupade översiktsplan för Kiruna centralort (Kiruna kommun 2006:a och c) presenteras en ortsanalys där bl.a. stadens bebyggelse har karaktäriserats. Det är beskrivet på samma sätt både i samrådshandling och i utställelsehandling.