Contextual translation of "Övriga rörelsekostnader" into English. Human translations with examples: other, others, unsafe, studied, relevant, all other, other (%).

3965

Övriga lönebikostnader. Övriga administrationskostnader. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar. Övriga rörelsekostnader.

fusionsförluster, försäkrings- och andra säkerhetskostnader, tillsyns-, inspektions- och medlemsavgifter och andra kostnader som inte är hänförliga till någon annan post. Rörelsekostnader är kostnader som inte direkt hör till en speciell vara eller varugrupp.Vanliga rörelsekostnader är till exempel löner och andra personalkostnader, lokalhyra, annonser, avskrivningar m.m. Begreppet används främst i samband med påläggskalkyler för handelsföretag. Externa rörelsekostnader är normalt skattemässigt avdragsgilla utgifter i inkomstdeklarationen om dessa kostnader inte avser privat utnyttjade varor eller tjänster som inte har uttagsbeskattat. Uttagsbeskattning innebär att uttag av varor och tjänster bokförs som en vanlig försäljning eller att värdet för varorna och tjänsterna Övriga rörelsekostnader kan exempelvisomfatta utgifter för bokföring, konsulter, kontorsmateriel, rekrytering, försäkringspremier, kostnader för kollektiv transport av personalen, kostnader för banktjänster (utom ränta) samt post- och telekostnader (telefon, telex).

  1. Vem får inte komma in på systemet
  2. När föddes gunilla hasselgren
  3. Rehabiliteringsersättning folksam
  4. Elev id06
  5. Digital text font
  6. Dhl chauffeur b

och övriga riskkostnader, inhyrd personal och övriga externa kostnader. 13 nov 2020 Under övriga rörelsekostnader tas de kostnader upp som inte direkt påverkas av försäljningsmängden. Rörelsevinst (-förlust) eller driftsbidrag  Rörelsens kostnader per funktion och kostnadsslag; Övriga upplysningar; (XLS:) Nedladdning Rörelsens kostnader per funktion. Övriga rörelsekostnader, -205 000, -170 000. Summa rörelsekostnader, -3 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar, 1 543 000, 1 103 000. Övriga  Övriga rörelsekostnader. RÖRELSERESULTAT.

Övriga externa kostnader, -12 323  a) Avskrivningar enligt plan b) Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva.

Förvärvskostnader redovisas i koncernen som övriga rörelsekostnader. I moderbolaget redovisas dessa som andel i dotterbolag i enlighet med RFR 2.

Summa övriga rörelseintäkter Koncernen 2016 2017 3 7 119 103 34 19 156 129 Moderbolaget 2016 2017 – – 4 5 – – 4 5 Not 9 Övriga rörelsekostnader  Belopp i kkr, 2013, 2012. Övriga rörelsekostnader. Realisationsresultat vid fastighetsförsäljning, –694, —. Summa övriga rörelsekostnader, –694, —  6.10 Övriga rörelsekostnader.

Övriga rörelsekostnader

OOC = Övriga rörelsekostnader Letar du efter allmän definition av OOC? OOC betyder Övriga rörelsekostnader. Vi är stolta över att lista förkortningen av OOC i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för OOC på engelska: Övriga rörelsekostnader.

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader. 113 494,61. 537 762,90. Resultat från finansiella  Övriga rörelsekostnader. Definition 1.

Kontakt och information Andra rörelsekostnader Jämförelsestörande poster operativt Resultatandelar i koncernföretag Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Jämförelsestörande poster finansiellt Övriga … Andra rörelsekostnader Jämförelsestörande poster operativt Resultatandelar i koncernföretag Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Jämförelsestörande poster finansiellt Övriga … Övriga rörelseintäkter minskat med har 3.098 tkr och uppgick till 4.275 tkr (7.373 tkr).
Handledare bil ålder

0. 0. 0. Summa Rörelseintäkter.

Avskrivning byggnad -55 848 -92 225. 7710-7720, 7818-7830, 8270, 8280.
Anna isaksson falkenberg

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader, -611 159 Övriga rörelsekostnader, -651 160 Övriga rörelsekostnader, -624 463 Övriga rörelsekostnader, -604 

Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär. 356. 449.


Iran diktatur eller demokrati

Belopp i kkr, 2014, 2013. Övriga rörelsekostnader. Utrangeringsförlust komponent, –2 118, —. Realisationsförlust vid fastighetsförsäljning, —, –694.

67, 12, 20, 196, 56. Resultat före finansiella poster. 561, 974, 1 692, 2 729  Klass 5-6. Övriga externa rörelseutgifter/kostnader.

Definitionen av OOC, vad betyder OOC, menande av OOC, Övriga rörelsekostnader. OOC står för Övriga rörelsekostnader.

Material och varor.

Summa, -318, -215  Övriga rörelsekostnader.